Με βάση το αρ.2 του Ειδικού Κανονισμού, το Γραφείο συντάσσει Τακτικές τριμηνιαίες Εκθέσεις και την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Γραφείου στον Πρόεδρο της Βουλής που θα αποτελεί μια αποτίμηση του συνολικού έργου του Γραφείου.

 

Τριμηνιαίες Εκθέσεις

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η παρούσα έκθεση εξετάζει την τήρηση  των δημοσιονομικών στόχων της ελληνικής οικονομίας που τίθενται στα Μεσοπρόθεσμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής. Επικεντρώνεται στο τρίτο τρίμηνο 2014. Η έκθεση συντάχθηκε με βάση το σημερινό πλαίσιο πολιτικής όπως αυτό διαμορφώνεται από τα μνημόνια που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.). Λαμβάνει επίσης υπόψη της όλη την τρέχουσα συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ευρωζώνης.

Ο Συντονιστής και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι γενικά στην οικονομική πολιτική αντιπαρατίθενται διαφορετικές οικονομικές φιλοσοφίες και πως ό,τι είναι αναγκαίο με οικονομικά κριτήρια δεν είναι απαραίτητα εφικτό με πολιτικά. Επίσης, ό,τι είναι επιθυμητό πολιτικά δεν είναι πάντοτε οικονομικά αποτελεσματικό.

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να εκθέτουμε τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά όχι μόνο στο κυρίως σώμα της έκθεσης, αλλά και σε ειδικό κάθε φορά κεφάλαιο στο τέλος της. Στην παρούσα έκθεση το ειδικό κεφάλαιο αφορά  στο θεσμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του Γραφείου και στην οποία έχουμε ενσωματώσει σχόλια, παρατηρήσεις και θέσεις του Υπουργείου Εργασίας. Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρουμε καλύτερα στις εργασίες των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου και των πολιτών της χώρας γενικότερα.

 

 

Ο Συντονιστής του Γραφείου

 

Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας

Διαθέσιμα αρχεία

Ενδιάμεσες Εκθέσεις