Με βάση το αρ.2 του Ειδικού Κανονισμού, το Γραφείο συντάσσει Τακτικές τριμηνιαίες Εκθέσεις και την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Γραφείου στον Πρόεδρο της Βουλής που θα αποτελεί μια αποτίμηση του συνολικού έργου του Γραφείου.

 

Ενδιάμεσες Εκθέσεις

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

"Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ". 5η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΠΚΒ

Το ΓΠΚΒ αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος του ελληνικού δημόσιου χρέους εκπόνησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την παρούσα ενδιάμεση έκθεση με τίτλο «Η παγίδα του χρέους». Η εκπόνηση της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Γραφείου Ορέστη Βάθη και Δήμητρα Μήτση.
Τα τελευταία χρόνια η μελέτη της σχέσης δημόσιου χρέους - ανάπτυξης έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής έρευνας. Βασική αιτία είναι η αύξηση των επιπέδων χρέους των κρατών -τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο στερέωμα- η οποία (σύμφωνα με κάποιες προσεγγίσεις) επηρεάζει αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να εγκλωβίζονται σε μια «παγίδα χρέους».

Αξιοποιώντας εμπειρικά τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης, η παρούσα έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις του χρέους στην ανάπτυξη για την περίπτωση της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρουμε καλύτερα στις εργασίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου και των πολιτών της χώρας γενικότερα.

 

Ο Συντονιστής του Γραφείου
Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας

Διαθέσιμα αρχεία